Obowiązek informacyjny RODO

SIM-MED Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L2016, Nr 119, s. 1) SIM-MED sp. z o.o. informuje, że:

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Instytut Medyczny SIM-MED spółka z o.o. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 43, numer telefonu 730 332 552, e-mail: instytut@sim-med.com.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470047, numer NIP: 5512617166, REGON: 5512617166, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Krakowie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. SIM-MED. sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  2. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  3. Profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art.24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  4. Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
  5. Weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
  6. Kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS lub e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań lub zabiegów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  7. Dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  8. Ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Placówki SIM-MED. sp. z o.o. – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. SIM-MED sp. z o.o. pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, osób kupujących usługę na rzecz osoby trzeciej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez NZOZ Specjalistyczny Instytut Medyczny SIM-MED sp. z o.o. przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. Ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  5. Prawo do przenoszenia danych (wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 7. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych)
  w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 6-9 należy skontaktować się z SIM- MED sp. z o.o.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu świadczenia usług medycznych.
 11. SIM-MED sp. z o.o. informuje, że dane osobowe, które przetwarza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. SIM-MED sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 13. SIM-MED sp. z o.o. informuje, że może korzystać z podwykonawców (placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, firmy informatyczne wykonujące zadania zlecone przez SIM-MED sp. z o.o., firmy serwisujące sprzęt medyczny, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.